نمایش خبرهای روز حقوقی

 • بزه دیده شدن جنین درقوانین ایران
 • قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي جديد
 • نقش خانواده در بزهکار اطفال و نوجوانان
 • تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری چک
 • پيشگيري غيرکيفري از بزه ديدگي اطفال
 • وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش دوم
 • وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش نخست
 • فرض تقصیر در ایاد امانی
 • قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار
 • وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی
 • حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
 • عزیزترین روز برای کاتبان بالعدل
 • بررسی ضمان پزشک از منظر فقه و قانون و تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی
 • حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق
 • ایرادشرعی وقانونی وعقلی به فرایندوچگونگی استخدام قضات درسالهای جاری در ایران
 • بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
 • تابعیت
 • عدم ثبت اسناد رهنی در دفتر جاری و طرق فک رهن اینگونه اسناد
 • دو گفتار حقوقی، اول: ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند،دوم: جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی
 • بررسی ماده 149 قانون ثبت از منظر حقوق مدنی
 • نحله و تفاوت آن با اجرت المثل مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
  نوشته شده توسط متفرقه   
  دوشنبه, 02 مرداد 1391 ساعت 18:54

  اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

  جدای از این بحث که آیا اجرت المثل و تعلق آن به زوجه با این قید که زوجه حق الزحمه بگیر خانواده است اولا مطابق شأن و منزلت زن است یا خیر و ثانیا زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد می کند، حق زوجه برای گرفتن اجرت المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است

  1- ماده 336 قانون مدنی که اشعار می دارد: « هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است» .
  2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد

  « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند .

  شرایط تعلق اجرت المثل :

  1- باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد .
  2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می رسد که بحث خواهد شد .
  3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی گیرد .

  شرایط تعلق نحله :

  1- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد .
  2- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود .

  چگونگی تعیین اجرت المثل :

  در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود .

  چگونگی تعیین نحله :

  در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند .

  نحوه اقامه دعوی :

  زوجه می تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شده است که :

  ماده واحده- منظور از کلمه « پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد...» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است

   

   

  پیوتد ها